học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

TB khai giảng lớp ôn CĐR Tin học tháng 10.2023

TB khai giảng lớp ôn CĐR Tin học tháng 10.2023

ngày 02-10-2023

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp
TB Danh sách sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra Tin học

TB Danh sách sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra Tin học

ngày 22-09-2023

Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp