HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Tiến sĩ: Phạm Quang Dũng

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ quốc tế như IC3, MOS, chứng chỉ quốc gia như UDCNTTCB, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 • Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin tại Đại học Bách Khoa Bucaret, Rumani.
 • Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật máy tính tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thạc sĩ: Hoàng Thị Hà

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ tin học văn phòng MOS, chứng chỉ quốc tế IC3, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nôị
 • Kỹ sư ngành Toán tin ứng dụng Đại học Bách khoa Hà Nội

Thạc sĩ: Vũ Thị Lưu

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ tin học văn phòng MOS Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Thạc sĩ công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Kỹ sư tin học Đại học Nông nghiệp Hà Nộ

Thạc sĩ: Lê Thị Nhung

 • Giảng viên  chuyên giảng dạy các chứng chỉ tin học văn phòng MOS, chứng chỉ quốc tế IC3, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Cử nhân ngành Toán – Tin ứng dụng, Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thạc sĩ: Đỗ Thị Nhâm

• Giảng viên chuyên giảng dạy các lớp ôn thi Chứng chỉ quốc gia như Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
• Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội
• Kỹ sư Tin học Đại học Nông nghiệp
VITC