học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Tài liệu học tập

Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Tên tài liệu Tác giả Download
Đề thi mẫu thực hành Chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành Lê Thị Nhung
Đề thi mẫu thực hành Chuẩn đầu ra Tin học mức cơ bản Đỗ Thị Nhâm
Đề cương ôn tâp thực hành CĐR Tin học mức chuyên ngành Lê Thị Nhung

Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Tên tài liệu Tác giả Download

Khóa Excel Cơ Bản

Tên tài liệu Tác giả Download
Tài liệu Excel Cơ bản Lê Thị Nhung

Lập trình C#, NetCore

Tên tài liệu Tác giả Download

Lập trình PHP 12

Tên tài liệu Tác giả Download
Tài liệu khác Nguyễn Nam Tiến

Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Tên tài liệu Tác giả Download