học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông báo  Danh sách sinh viên K62, K63, K64, K65, K66 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Thông báo Danh sách sinh viên K62, K63, K64, K65, K66 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 02-08-2023

Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học. Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo Danh sách sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học đến thời điểm hiện tại

Xem tiếp
Thông báo V/v khai giảng các lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học  đợt tháng 06 năm 2023

Thông báo V/v khai giảng các lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2023

ngày 31-07-2023

 Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp
THÔNG BÁO  V/v khai giảng các lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO V/v khai giảng các lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 07 năm 2023

ngày 30-06-2023

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp