Từ điển  Nông nghiệp
    Nội dung: Do đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây lúa, ở Việt Nam có thể gieo cấy nhiều vụ lúa khác nhau. Chế độ gió mùa và các yếu tố khí hậu cùng với các điều kiện địa hình, cơ sở vật chất kỹ thuật đã là cơ sở tạo nên các vụ lúa chính trong cả nước và ở từng địa phương. Một cách chung nhất các vụ lúa ở Việt Nam có thể phân thành 2 nhóm: a) Các vụ lúa mùa mưa; b) Các vụ lúa mùa khô. 1. Các vụ lúa mùa mưa thường được gọi là lúa mùa, vụ lúa chính quan trọng nhất trong năm vì có diện tích lớn nhất và được thực hiện ở nhiều địa phương. Dưới tên chung là vụ lúa mùa, nhưng ở các địa phương khác nhau có tên gọi riêng, biện pháp kỹ thuật canh tác riêng và chủng loại giống riêng. a) Vụ lúa mùa ở miền Bắc: Vụ này thường có 3 trà lúa: Lúa mùa sớm, cây giống lúa ngắn ngày, thu hoạch từ cuối tháng 9, trong tháng 10. Lúa mùa chính vụ, cấy các giống lúa dài ngày trung bình (140 - 150 ngày), thu hoạch vào cuối tháng 10 và trong tháng 11. Lúa mùa muộn: Cấy lúa dài ngày (155 - 160 ngày); b) Vụ lúa mười ở Bình - Trị - Thiên; c) Vụ lúa Chớp, Bát cấy các giống lúa ngắn ngày, thu hoạch cuối tháng 8, đầu tháng 9. Vụ lúa này có tính chất là vụ lúa Hè Thu; d) Vụ lúa Trì Trì ở miền ven biển Nam Trung bộ: Đây là vụ lúa gieo vãi bắt đầu từ tháng 5 - 6 và thu hoạch vào tháng 10, 11 ; đ) Vụ lúa mùa ở Nam bộ: Vụ lúa chính vụ ở đồng bằng sông Cửu Long, thường gieo các giống lúa sớm (140 - 150 ngày) lúa chính vụ (180 - 200 ngày) lúa muộn (230 - 250 ngày), bắt đầu gieo từ tháng 5 và thu hoạch tùy theo trà lúa từ tháng 10, 11 cho đến tháng 1, 2 năm sau. Lúa nổi thường được sạ ở vùng ngập sâu từ 1m trở lên, bắt đầu sạ từ tháng 5. Lúa cấy, hai lần thường dùng các giống lúa muộn (230 - 250 ngày) cấy ở vùng trung tâm đồng bằng, gieo vào tháng 5, cấy lần thứ nhất vào tháng 7, cấy lần thứ 2 vào đầu tháng 9. Lúa cấy một lần là quan trọng nhất, dùng các giống lúa chính vụ, cấy vào tháng 8, 9, gặt vào tháng 11 - 12; e) Vụ lúa Hè - Thu ở Nam bộ: Lúa sạ vào cuối tháng 4 ở vùng bị ngập sớm, ở vùng dưới sạ vào tháng 6, thu hoạch vào tháng 8. Lúa Hè - Thu cũng được gieo mạ rồi cấy ở các tỉnh Đông Nam bộ; g) Vụ lúa trồng cạn ở đất cao: Lúa được gieo ở các vùng đồi núi, bán sơn địa hoặc trên một số đất cao không giữ được nước. 2. Các vụ lúa mùa khô: Lúa mùa khô thường chiếm tỷ lệ diện tích thấp hơn các vụ lúa mùa mưa. a) Vụ lúa chiêm ở miền Bắc: Gieo mạ trong tháng 10 - 11, cấy vào các tháng 12 - 1, thu hoạch vào các tháng 5 - 6. Lúa chiêm cấy ở các tỉnh miền núi được gọi là “chiêm rét”. Diện tích cấy lúa chiêm đang ngày càng giảm dần. b) Vụ lúa xuân ở miền Bắc: Diện tích vụ này đang mở rộng nhanh chóng. Các giống lúa xuân tương đối dài ngày cấy trong các tháng 1 - 2, thu hoạch vào tháng 6. Các giống lúa xuân ngắn ngày gieo trong tháng 2, cấy trong các tháng 2 - 3; c) Vụ lúa tháng 3 ở vùng duyên hải Nam Trung bộ, cấy trong các tháng 12 - 1, thu hoạch vào tháng 4, d) Vụ lúa tháng 8 vùng duyên hải Nam Trung bộ, cấy vào tháng 5 - 6, gặt vào tháng 8 - 9. đ) Vụ lúa nghịch ở Nam bộ: Thường sạ hay gieo mạ từ tháng 11, kết thúc vào tháng 2, 3 hay 4 tùy theo địa phương. Cùng với những tiến bộ mới của khoa học - công nghệ, nhất là về giống mới, phân bón, phòng trừ sâu bệnh, cần được tổ chức và sắp xếp lại các vụ lúa, các trà lúa hợp lý hơn, sử dụng được nhiều hơn các tiến bộ khoa học - công nghệ mới.

    Tra cứu gần đây

    Chưa có từ nào được tra cứu gần đây.