HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT XÉT THÁNG 03 NĂM 2020

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học đợt xét tháng 03 năm 2020. Căn cứ vào Quyết đinh số 906/QĐ-HVN ngày 30/03/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công nhận sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng … Đọc tiếpDANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT XÉT THÁNG 03 NĂM 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT XÉT THÁNG 12 NĂM 2019

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học đợt xét tháng 12 năm 2019. Căn cứ vào Quyết đinh số 4951/QĐ-HVN ngày 27/12/2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công nhận sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng … Đọc tiếpDANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT XÉT THÁNG 12 NĂM 2019

Danh sách sinh viên dự kiến đạt Chuẩn đầu ra Tin học đợt xét tháng 12/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT XÉT THÁNG 12 NĂM 2019 Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ … Đọc tiếpDanh sách sinh viên dự kiến đạt Chuẩn đầu ra Tin học đợt xét tháng 12/2019

VITC