HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Thông báo về việc cấp, phát chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020

THÔNG BÁO

Về thời gian nhận chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020

Căn cứ Đề án chuẩn trình độ Công nghệ thông tin đã được Giám đốc Học viện phê duyệt và Quyết định 2169/QĐ-HVN ngày 1/8/2018 của Giám đốc Học viện về việc sửa đổi một số nội dung của Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học.

Trung tâm Tin học thông báo sẽ phát chứng chỉ liên tục các ngày trong tháng 06 năm 2020 từ Thứ 2 đến Thứ 6 (từ 1/6 – 30/6 ).

Sau thời gian này sinh viên có tên trong danh sách không đến nộp phí và lấy chứng chỉ sẽ chịu trách nhiệm theo Quy định quản lý chứng chỉ tại Trung tâm.

* Các danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ

Đợt xét tháng 12 năm 2019;

Đợt xét tháng 03 năm 2020;

* Thu lệ phí cấp chứng chỉ

– Mức thu: 20.000 đồng/chứng chỉ.

_ Địa điểm: Phòng 306-307 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh giảng đường A)

Mọi thắc mắc liên quan xin liên hệ tại:

Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh Giảng đường A), HVNNVN, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

SĐT: 024.666.28.620 – 0961.174.239

Email: vitc@vnua.edu.vn

Website: http://vitc.edu.vn

Facebook: http://facebook.com/vitc.vnua

VITC