HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Lựa chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống: Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) bao gồm các ………. cho phép trao đổi hoặc tập hợp thông tin thông qua tương tác hoặc truyền dẫn.
Câu: 2 Ngày nay Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp do:
Câu: 3 Truy cập phổ cập là gì?
Câu: 4 Chọn câu trả lời đúng nhất: Khi xem xét cách tốt nhất để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông giá cả phải chăng ở các nước đang phát triển, cần thực hiện:
Câu: 5 Công nghệ vệ tinh sử dụng những công nghệ nào sau đây?
Câu: 6 Vai trò của ICT với các dịch vụ tư vấn và khuyến nông gồm:
Câu: 7 Một lớp các đối tượng dữ liệu trong tự nhiên có thể được hiển thị như một lớp (layer) trong GIS?
Câu: 8 Truy vấn vị trí nào dưới đây giúp bạn chọn ra các sân bay nằm trong nước Mỹ?
Câu: 9 Truy vấn thuộc tính nào dưới đây sẽ giúp chọn ra các cửa hàng bán lẻ có doanh thu hàng năm ít nhất $1.000.000
Câu: 10 Lập bản đồ mức độ phì nhiêu đất của một cánh đồng từ một tập các điểm lấy mẫu đất cần sử dụng cách thức nào dưới đây?
Câu: 11 Phát biểu nào là đúng trong mô hình dữ liệu Vector
Câu: 12 Phép chiếu bản đồ dùng để làm gì?
Câu: 13 Công cụ Blur ứng dụng để làm gì?
Câu: 14 Mã màu đỏ trong Photoshop được quy định là:
Câu: 15 Trên hình ảnh đã có vùng chọn, việc tạo một vùng chọn mới có giữ phím Shift sẽ cho kết quả:
Câu: 16 Các sản phẩm thời kỳ đầu của thiết kế đồ họa được tìm thấy trên:
Câu: 17 Để nghịch đảo vùng chọn ta dùng tổ hợp phím tắt nào?
Câu: 18 Mô hình màu RGB được gọi là mô hình màu:
Câu: 19 Đâu là tag tạo ra chữ in đậm:
Câu: 20 Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng
Câu: 21 CSS là viết tắt của cụm từ nào sau đây:
Câu: 22 Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <p> ?
Câu: 23 Thuộc tính nào sau đâu để thay đổi lề trái của một phần tử?
Câu: 24 Trong CSS, để ngăn cách giữa các thuộc tính ta dùng:
Câu: 25 Wordpress được viết bằng ngôn ngữ lập trình nào sau đây: