HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Khóa Excel Cơ Bản

Câu: 1 Chương trình nào bảo vệ máy tính chống lại các chương trình độc hại có thể xâm nhập hệ thống máy tính của bạn?
Câu: 2 Hãy chỉ ra cách nhận biết một tập tin hay thư mục là shortcut
Câu: 3 Hai bên tham gia vào EULA là?
Câu: 4 Sắp xếp các đơn vị đo thông tin theo thứ tự tăng dần: A-Bit, B-Byte, C-Kilobyte, D-Terabyte, E-Gigabyte, F-Megabyte, G-Petabyte
Câu: 5 Tổ hợp phím nào được sử dụng để chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh trong phần mềm Unikey?
Câu: 6 Thư viện trong Windows Explorer là gì?
Câu: 7 Tập tin nào chứa thông tin về một cấu hình hệ thống tại một thời điểm cụ thể?
Câu: 8 Tùy chọn nào sau đây có thể được truy cập thông qua Ease of Access?
Câu: 9 “GUI” là viết tắt của cụm từ nào dưới đây?
Câu: 10 Để lựa chọn các thư mục và tập tin liền kề nhau, ta sử dụng phím trái chuột kết hợp với phím nào sau đây?
Câu: 11 Thao tác nào sau đây được thực hiện để chèn số trang tự động vào văn bản?
Câu: 12 Muốn làm xuất hiện hộp Header and Footer thì ta phải nhấp chuột lên thực đơn lệnh nào sau đây?
Câu: 13 Làm cách nào để thực hiện lệnh in ba bản?
Câu: 14 Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần, ta phải thực hiện các thao tác nào?
Câu: 15 Trong soạn thảo MS Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là
Câu: 16 Hàm MAX(8, 29, -11, 33, -51) cho kết quả
Câu: 17 Trong MS Excel 2010, ô F8 có chứa nội dung 06KT5. Công thức =RIGHT(F8,4) sẽ cho kết quả là gì?
Câu: 18 Trong MS Excel 2010, phương án nào dưới đây là địa chỉ tuyệt đối?
Câu: 19 Nếu bạn muốn đưa ra một xu hướng liên tục, kiểu biểu đồ nào sẽ được tạo ra?
Câu: 20 Trong bảng tính MS Excel, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện
Câu: 21 Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải
Câu: 22 Tùy chọn nào dưới đây là tập hợp các thành tố của PowerPoint Presentation?
Câu: 23 Khi nào bạn thêm các ghi chú vào bản trình chiếu, bạn có thể sử dụng chúng như thế nào?
Câu: 24 Để thay đổi bố cục slide, bạn có thể:
Câu: 25 Một tập tin có chứa phong cách đã được tạo trước đó và có thể được sử dụng cho 1 bài thuyết trình được gọi là gì?