HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Câu: 1 Chức năng nào trong Word 2010 cho phép bạn tùy chỉnh khoảng cách giữa các đoạn trong văn bản
Câu: 2 Làm thế nào để chèn một siêu liên kết vào trong bảng tính?
Câu: 3 Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9? =If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))
Câu: 4 Âm thanh đưa vào bài bài trình diễn sẽ được thực hiện khi nào?
Câu: 5 Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả
Câu: 6 Trong bảng tính Excel 2010, làm thế nào để lọc dữ liệu tự động sau khi đã chọn khối cần lọc?
Câu: 7 Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế bằng PowerPoint 2010
Câu: 8 Trong ứng dụng PowerPoint chức năng hyperlink dùng để tạo liên kết
Câu: 9  Các thiết bị nào thông dụng nhất hiện nay dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý?
Câu: 10 Khi một dòng chủ đề trong thư ta nhận được bắt đầu bằng chữ RE:; thì thông thường thư là:
Câu: 11 Hệ thống các chương tình đảm nhận chức năng làm môi trừng trung gian giữa người sử dụng và máy tính được gọi là
Câu: 12 Để sử dụng các dịch vụ của Email của Google, bạn cần thực hiện
Câu: 13 Macro Virus là gì?
Câu: 14  Màn hình giao diện Windows có các thành phần cơ bản là
Câu: 15 Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :
Câu: 16 Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây
Câu: 17 Linux là gì?
Câu: 18 Những tên tập tin nào sau đây là không hợp lệ trong Windows
Câu: 19 Trong soạn thảo Word 2010, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), bạn thực hiện:
Câu: 20 Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :
Câu: 21 Folder/file sau khi được xóa bằng tổ hợp phím Shift + Delete có phục hồi được không?
Câu: 22 Phím tắt nào sau đây để dịnh dạng chữ viết đậm:
Câu: 23 Khi làm việc trên MS Excel 2010 muốn chuyển từ sheet này sang sheet khác ta thực hiện:
Câu: 24 Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet:
Câu: 25 Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?