HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Câu: 1 Trong MS Word, tác dụng của tổ hợp phím Ctrl+→ là gì
Câu: 2 Làm thế nào để chèn biểu đồ vào slide trong Powerpoint?
Câu: 3 Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn
Câu: 4 Giả sử dữ liệu tại các ô trong bảng tính Excel như sau: A1=20000, A2=10, A3=20, B2=A2*A1. Nếu copy công thức B2 xuống cho ô B3 thì kết quả của ô B2 và B3 là bao nhiêu?
Câu: 5 Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả
Câu: 6 Tùy chọn nào giúp bạn chỉnh màu nền từ tông sáng đến tông tối?
Câu: 7 Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế bằng PowerPoint 2010
Câu: 8 Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để:
Câu: 9  Tên miền trong địa chỉ website có .edu cho biết Website đó thuộc về?
Câu: 10  Công dụng của phím Print Screen là gì?
Câu: 11 Trong bảng tính Excel, để thể hiện nội dung chữ trong 1 ô thành nhiều dòng, ta dùng chức năng nào sau đây?
Câu: 12 Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?
Câu: 13 Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy ký tự "TINHOC" ; Tại ô B2 gõ vào công thức = VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
Câu: 14 Trong soạn thảo Word 2010 , muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:
Câu: 15 Trong soạn thảo Word 2010, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), bạn thực hiện:
Câu: 16 Trong bảng tính Excel, hàm VLOOKUP, nếu không tìm thấy giá trị cần tìm thì hàm sẽ trả về giá trị
Câu: 17 Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :
Câu: 18 Nêu cách tạo một thư mục trong ô đĩa D của máy tính, trên ứng dụng Windows Explorer ?
Câu: 19 Trong Page Setup thẻ Margins, mục Mirror Margins dùng để:
Câu: 20 Font chữ nào sau đây thuộc bảng mã TCVN3 (ABC)
Câu: 21 Phím tắt nào sau đây để dịnh dạng chữ viết đậm:
Câu: 22 Khi làm việc trên MS Excel 2010 muốn chuyển từ sheet này sang sheet khác ta thực hiện:
Câu: 23 Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 1024x768 xuống 600x800 thì:
Câu: 24 Trong Powerpoint 2010 muốn chèn một công thức toán học vào slide, ta thực hiện lệnh nào sau đây:
Câu: 25 Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp :