HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Câu: 1 Làm thế nào để chọn một đoạn văn bản
Câu: 2 Để ngắt trang trong Word ta thực hiện
Câu: 3 Trong Excel, làm thế nào để sắp xếp dữ liệu sau khi đã chọn khối phần dữ liệu cần sắp xếp?
Câu: 4 Biểu thức =OR(5>4, 6<9, 2<1) cho giá trị là nào?
Câu: 5 Trong bảng tính Excel 2010, làm thế nào để lọc dữ liệu tự động sau khi đã chọn khối cần lọc?
Câu: 6 Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế bằng PowerPoint 2010
Câu: 7 Trong Powerpoint 2010, làm thế nào để chụp ảnh màn hình và đưa vào slide?
Câu: 8 Trong word, biểu tượng cây chổi có chức năng gì?
Câu: 9 Khái niệm hệ điều hành là gì ?
Câu: 10 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau =IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) khi đó kết quả nhận được là:
Câu: 11 Hệ thống các chương tình đảm nhận chức năng làm môi trừng trung gian giữa người sử dụng và máy tính được gọi là
Câu: 12 Để sử dụng các dịch vụ của Email của Google, bạn cần thực hiện
Câu: 13 Mainboard là gì?
Câu: 14  Màn hình giao diện Windows có các thành phần cơ bản là
Câu: 15 Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy ký tự "TINHOC" ; Tại ô B2 gõ vào công thức = VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
Câu: 16 Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :
Câu: 17 Những tên tập tin nào sau đây là không hợp lệ trong Windows
Câu: 18 Trong soạn thảo Word 2010, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), bạn thực hiện:
Câu: 19 Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là:
Câu: 20 Nêu cách tạo một thư mục trong ô đĩa D của máy tính, trên ứng dụng Windows Explorer ?
Câu: 21 Trong Page Setup thẻ Margins, mục Mirror Margins dùng để:
Câu: 22 Phím tắt nào sau đây để dịnh dạng chữ viết đậm:
Câu: 23 Khi làm việc trên MS Excel 2010 muốn chuyển từ sheet này sang sheet khác ta thực hiện:
Câu: 24 Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet:
Câu: 25 Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp :