HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Câu: 1 Sử dụng kiểu gõ nào để khi nhập hai chữ A sẽ cho ra chữ Â , hai chữ E sẽ cho ra chữ Ê …
Câu: 2 Để ngắt trang trong Word ta thực hiện
Câu: 3 Trong Excel, công thức =POWER(2,3) trả về kết quả là bao nhiêu?
Câu: 4 Trong MS Excel 2010, giả sử vùng có giá trị từ B4 đến B20 chứa cột Họ và Tên sinh viên. Với yêu cầu “Tính tổng số lượng sinh viên có trong danh sách”, bạn sử dụng hàm nào?
Câu: 5 Giả sử dữ liệu tại các ô trong bảng tính Excel như sau: A1=20000, A2=10, A3=20, B2=A2*A1. Nếu copy công thức B2 xuống cho ô B3 thì kết quả của ô B2 và B3 là bao nhiêu?
Câu: 6 Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả
Câu: 7 Để áp dụng một thiết kế (theme) có sẵn cho bài trình diễn, người dùng phải làm thế nào?
Câu: 8 Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để:
Câu: 9 Thiết bị xuất của máy tính gồm?
Câu: 10 Câu nào sau đây sai khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
Câu: 11 Hệ thống các chương tình đảm nhận chức năng làm môi trừng trung gian giữa người sử dụng và máy tính được gọi là
Câu: 12  Màn hình giao diện Windows có các thành phần cơ bản là
Câu: 13 Phím chức năng nào dùng để gọi trợ giúp trong Windows?
Câu: 14 Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :
Câu: 15 Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm độc hại?
Câu: 16 Trong soạn thảo Word 2010 , muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:
Câu: 17 Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :
Câu: 18 Nêu cách tạo một thư mục trong ô đĩa D của máy tính, trên ứng dụng Windows Explorer ?
Câu: 19 Trong Page Setup thẻ Margins, mục Mirror Margins dùng để:
Câu: 20 Folder/file sau khi được xóa bằng tổ hợp phím Shift + Delete có phục hồi được không?
Câu: 21 Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
Câu: 22 Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet:
Câu: 23 Trong bảng tính Excel 2010, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì  nhận được kết quả :
Câu: 24 Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?
Câu: 25 Trong Powerpoint 2010 muốn chèn một công thức toán học vào slide, ta thực hiện lệnh nào sau đây: