HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Câu: 1 Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo
Câu: 2 Biểu thức =MONTH("6-May") trả lại kết quả là bao nhiêu?
Câu: 3 Làm thế nào để chèn một siêu liên kết vào trong bảng tính?
Câu: 4 Giả sử dữ liệu tại các ô trong bảng tính Excel như sau: A1=20000, A2=10, A3=20, B2=A2*A1. Nếu copy công thức B2 xuống cho ô B3 thì kết quả của ô B2 và B3 là bao nhiêu?
Câu: 5 Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
Câu: 6 Để gõ tiêu đề, đánh số trang trong các slide, khai báo ngày tháng ..... ta thực lệnh nào sau đây?
Câu: 7 Bạn sẽ làm gì để ngày tháng ở chân của slide luôn luôn là ngày 12/08/2007
Câu: 8 Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào … ban sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 9 Trong word, biểu tượng cây chổi có chức năng gì?
Câu: 10 Khái niệm hệ điều hành là gì ?
Câu: 11 Hệ thống các chương tình đảm nhận chức năng làm môi trừng trung gian giữa người sử dụng và máy tính được gọi là
Câu: 12 Mainboard là gì?
Câu: 13  Màn hình giao diện Windows có các thành phần cơ bản là
Câu: 14 Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?
Câu: 15 Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang bạn chọn mục:
Câu: 16 Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :
Câu: 17 Những tên tập tin nào sau đây là không hợp lệ trong Windows
Câu: 18 Trong soạn thảo Word 2010 , muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:
Câu: 19 Trong soạn thảo Word 2010, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), bạn thực hiện:
Câu: 20  Trong Word 2010, tổ hợp phím Ctrl + Shift + = dùng để:
Câu: 21 Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thoả một điều kiện cho trước:
Câu: 22 Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :
Câu: 23 Font chữ nào sau đây thuộc bảng mã TCVN3 (ABC)
Câu: 24 Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
Câu: 25 Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp :