HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Ngày nay Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp do:
Câu: 2 Để hạ tầng, ứng dụng, dịch vụ ICT dễ tiếp cận hơn với nông thôn cần:
Câu: 3 Mạng cảm biến không dây (WSN) có thể được ứng dụng vào đâu?
Câu: 4 Các dịch vụ tư vấn nông thôn truyền thống thường được thực hiện thông qua:
Câu: 5 Những rủi ro gây ra bởi các vấn đề như: sự không ổn định của giá cả nông sản, phân bón, thuốc trừ sâu, hạt giống, tỷ giá hối đoái, hay việc không tuân thủ chất lượng hoặc tiêu chuẩn vệ sinh nông sản được xếp vào loại rủi ro nào?
Câu: 6 ICT có vai trò như thế nào trong việc đối phó với rủi ro nông nghiệp? (Chọn 2 đáp án).
Câu: 7 Có hai kiểu dữ liệu mà GIS lưu trữ là dữ liệu đồ hoạ (features) và dữ liệu thuộc tính (attributes)?
Câu: 8 Thực hiện truy vấn trên bảng dữ liệu thuộc tính sẽ bao gồm: một trường thuộc tính, giá trị truy vấn và thành phần nào còn thiếu dưới đây?
Câu: 9 Khi bạn muốn tìm các vị trí của khách hàng có nằm trong khu vực bạn chọn, bạn phải thực hiện chọn lớp chứa các đối tượng đồ hoạ mà bạn muốn chọn (lớp khách hàng) và lớp chứa các đối tượng liên quan (lớp khu vực). Điều gì đang được nói tới?
Câu: 10 Phát biểu nào là đúng trong mô hình dữ liệu Vector
Câu: 11 Xác định vị trí thích hợp nhất cho việc xây dựng bệnh viện mới là một ví dụ của phân tích không giang?
Câu: 12 Mộ lớp bản đồ dùng để biểu diễn các quận của thành phố thì loại dữ liệu nào là thích hợp nhất
Câu: 13 Công cụ Blur ứng dụng để làm gì?
Câu: 14 Phát biểu nào sau đây là đúng khi muốn xóa 1 phần hình ảnh:
Câu: 15 Để nghịch đảo vùng chọn ta dùng tổ hợp phím tắt nào?
Câu: 16 Chế độ màu CMYK trong đó với K là màu nào dưới đây
Câu: 17 Mô hình màu RGB được gọi là mô hình màu:
Câu: 18 Cửa sổ History có chức năng:
Câu: 19 Tập tin HTML có phần mở rộng là gì ?
Câu: 20 Câu lệnh nào để khi click chuột vào một liên kết thì sẽ hiện kết quả sang cửa sổ mới?
Câu: 21 Tag nào tạo ra một danh sách lựa chọn?
Câu: 22 Thẻ <input type=”Submit”…> dùng để làm gì?
Câu: 23 Trong HTML, để gộp hai hay nhiều dòng liên tiếp trog cùng một cột của bảng thành một dòng duy nhất ta dùng thuộc tính:
Câu: 24 Đâu là trình tự cấu trúc một file HTML
Câu: 25 Từ HTML là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây: