HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp?
Câu: 2 Dịch vụ nào dưới đây có thể là ứng dụng của ICT trong nông nghiệp?
Câu: 3 Chiến lược dưới đây được sử dụng để tăng năng suất nông nghiệp cho các hộ sản xuất nhỏ là:
Câu: 4 ICT đang tích hợp vào các dịch vụ tư vấn nông thôn qua các kênh:
Câu: 5 Vai trò của nghiên cứu trong nông nghiệp:
Câu: 6 ICT có vai trò như thế nào đối với bảo hiểm nông nghiệp?
Câu: 7 Hệ thống thông tin địa lý là gì?
Câu: 8 Cấu trúc cơ bản của raster là?
Câu: 9 Giả sử bạn có một lớp về vùng ôi nhiễm và một lớp các thửa đất của dân cư, bạn muốn biết những thửa đất nào nằm trong vùng ôi nhiễm, bạn cần phải thực hiện kỹ thuật GIS nào dưới đây?
Câu: 10 Một lớp bản đồ Hồ có cột dữ liệu thuộc tính là MAX_DEPTH lưu trữ độ sâu của các hồ theo đơn vị mét. Câu truy vấn nào sau đây sẽ chọn các hồ có độ sâu 50 m hoặc lớn hơn?
Câu: 11 Đường giao thông nên là kiểu dữ liệu nào sau đây?
Câu: 12 Mộ lớp bản đồ dùng để biểu diễn các quận của thành phố thì loại dữ liệu nào là thích hợp nhất
Câu: 13 Gradient Tool là công cụ:
Câu: 14 Phát biểu nào sau đây là đúng khi thao tác đến chức năng cân bằng màu sắc Color Balance :
Câu: 15 Để tạo hiệu ứng đổ bóng ta chọn chức năng nào sau đây:
Câu: 16 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói đến độ phân giải của hình ảnh:
Câu: 17 Phần mở rộng của tệp tin Photoshop là gì?
Câu: 18 Cửa sổ History có chức năng:
Câu: 19 Tập tin HTML có phần mở rộng là gì ?
Câu: 20 Đâu là câu lệnh để tạo ra màu nền cho web?
Câu: 21 Câu lệnh nào để khi click chuột vào một liên kết thì sẽ hiện kết quả sang cửa sổ mới?
Câu: 22 Thẻ <input type=”Submit”…> dùng để làm gì?
Câu: 23 Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <p> ?
Câu: 24 Để liên kết tới External Style sheet ta sử dụng thẻ
Câu: 25 Đâu là trình tự cấu trúc một file HTML