HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất có liên quan như thế nào với năng suất cây trồng?
Câu: 2 Mạng cảm biến không dây (WSN) có thể được ứng dụng vào đâu?
Câu: 3 Vai trò của ICT với các dịch vụ tư vấn và khuyến nông gồm:
Câu: 4 ICT có thể được sử dụng trong thành phần nào dưới đây liên quan đến kiến thức nông nghiệp và hệ thống thông tin?
Câu: 5 Chức năng của các công nghệ và thiết bị ICT trong dịch vụ tư vấn nông thôn là:
Câu: 6 ICT có vai trò như thế nào trong việc đối phó với rủi ro nông nghiệp? (Chọn 2 đáp án).
Câu: 7 Mệnh đề nào dưới đây nói về tỷ lệ bản đồ?
Câu: 8 Giả sử bạn có một lớp về vùng ôi nhiễm và một lớp các thửa đất của dân cư, bạn muốn biết những thửa đất nào nằm trong vùng ôi nhiễm, bạn cần phải thực hiện kỹ thuật GIS nào dưới đây?
Câu: 9 Để biểu diễn ranh giới của một công viên có thể được biểu diễn tốt nhất dưới dạng hình học nào dưới đây?
Câu: 10 Nếu bạn chọn ba mảnh đất khác nhau từ một lớp các mảnh đất, bao nhiêu bản ghi sẽ được chọn từ bảng thuộc tính gắn kèm với lớp dữ liệu này?
Câu: 11 Điều gì dưới đây là đúng khi truy vấn?
Câu: 12 Xác định vị trí thích hợp nhất cho việc xây dựng bệnh viện mới là một ví dụ của phân tích không giang?
Câu: 13 Công cụ Blur ứng dụng để làm gì?
Câu: 14 Linear Gradinet để tô màu theo dạng
Câu: 15 Công cụ Lasso Tool có chức năng làm gì:
Câu: 16 Phát biểu nào sau đây là đúng khi muốn xóa 1 phần hình ảnh:
Câu: 17 Để ẩn hoặc hiện thanh công cụ và các bảng làm việc ta dùng phím tắt nào
Câu: 18 Khi thiết lập giá trị cho tham số resolution thông thường người ta sẽ lựa chọn giá trị bao nhiêu cho các sản phẩm được in ra:
Câu: 19 Đâu là tag tạo ra gạch chân chữ:
Câu: 20 Câu lệnh nào sau đây để tạo ra 1 checkbox?
Câu: 21 Thuộc tính nào định nghĩa CSS theo kiểu inline?
Câu: 22 Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <p> ?
Câu: 23 Trong CSS, cú pháp margin: 4px 3px 5px 3px; có nghĩa là
Câu: 24 Wordpress được viết bằng ngôn ngữ lập trình nào sau đây:
Câu: 25 Đâu là trình tự cấu trúc một file HTML