HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Câu: 1 Trong soạn thảo Word 2010, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện
Câu: 2 Trong Excel, công thức =POWER(2,3) trả về kết quả là bao nhiêu?
Câu: 3 Trong MS Excel 2010, giả sử vùng có giá trị từ B4 đến B20 chứa cột Họ và Tên sinh viên. Với yêu cầu “Tính tổng số lượng sinh viên có trong danh sách”, bạn sử dụng hàm nào?
Câu: 4 Biểu thức =OR(5>4, 6<9, 2<1) cho giá trị là nào?
Câu: 5 Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
Câu: 6 Phím tắt nào cho phép tạo nhanh một tệp trình diễn mới?
Câu: 7 Trước khi hoàn thành bản trình bày, bạn muốn biết thời gian trình bày cho mỗi slide và tổng thời gian của cả bản trình bày. Cách nào là phù hợp nhất để thực hiện?
Câu: 8 Thiết bị xuất của máy tính gồm?
Câu: 9 Trong ứng dụng PowerPoint chức năng hyperlink dùng để tạo liên kết
Câu: 10  Công dụng của phím Print Screen là gì?
Câu: 11 Hệ thống các chương tình đảm nhận chức năng làm môi trừng trung gian giữa người sử dụng và máy tính được gọi là
Câu: 12 Để sử dụng các dịch vụ của Email của Google, bạn cần thực hiện
Câu: 13 Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :
Câu: 14 Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :
Câu: 15 Lợi thế lớn nhất của notebook là gì?
Câu: 16 Trong soạn thảo Word 2010, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), bạn thực hiện:
Câu: 17 Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thoả một điều kiện cho trước:
Câu: 18 Trong bảng tính Excel, hàm VLOOKUP, nếu không tìm thấy giá trị cần tìm thì hàm sẽ trả về giá trị
Câu: 19 Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :
Câu: 20 Trong Page Setup thẻ Margins, mục Mirror Margins dùng để:
Câu: 21 Folder/file sau khi được xóa bằng tổ hợp phím Shift + Delete có phục hồi được không?
Câu: 22 Font chữ nào sau đây thuộc bảng mã TCVN3 (ABC)
Câu: 23 Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?
Câu: 24 Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 1024x768 xuống 600x800 thì:
Câu: 25 Trong Powerpoint 2010 muốn chèn một công thức toán học vào slide, ta thực hiện lệnh nào sau đây: