HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong nông nghiệp như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất?
Câu: 2 Truy cập phổ cập là gì?
Câu: 3 Chiến lược dưới đây được sử dụng để tăng năng suất nông nghiệp cho các hộ sản xuất nhỏ là:
Câu: 4 Mạng cảm biến không dây (WSN) là gì?
Câu: 5 Công nghệ vệ tinh sử dụng những công nghệ nào sau đây?
Câu: 6 Chức năng của các công nghệ và thiết bị ICT trong dịch vụ tư vấn nông thôn là:
Câu: 7 Thực hiện truy vấn trên bảng dữ liệu thuộc tính sẽ bao gồm: một trường thuộc tính, giá trị truy vấn và thành phần nào còn thiếu dưới đây?
Câu: 8 Truy vấn vị trí nào dưới đây giúp bạn chọn ra các sân bay nằm trong nước Mỹ?
Câu: 9 Nếu bạn chọn ba mảnh đất khác nhau từ một lớp các mảnh đất, bao nhiêu bản ghi sẽ được chọn từ bảng thuộc tính gắn kèm với lớp dữ liệu này?
Câu: 10 Điều gì dưới đây là đúng khi truy vấn?
Câu: 11 Phát biểu nào là đúng trong mô hình dữ liệu Vector
Câu: 12 Hai mô hình dữ liệu chính được sử dụng trong GIS là vector và raster. Chọn phương án đúng nhất mô tả đặc trưng của mô hình dữ liệu RASTER?
Câu: 13 Công cụ Blur ứng dụng để làm gì?
Câu: 14 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói đến thanh tùy chọn:
Câu: 15 Gradient Tool là công cụ:
Câu: 16 Mã màu đỏ trong Photoshop được quy định là:
Câu: 17 Trên hình ảnh đã có vùng chọn, việc tạo một vùng chọn mới có giữ phím Shift sẽ cho kết quả:
Câu: 18 Chế độ màu CMYK trong đó với K là màu nào dưới đây
Câu: 19 Đâu là tag tạo ra chữ in nghiêng:
Câu: 20 Thẻ <input type=”text”…> dùng để làm gì?
Câu: 21 Thuộc tính nào định nghĩa CSS theo kiểu inline?
Câu: 22 Trong HTML, để gộp hai hay nhiều dòng liên tiếp trog cùng một cột của bảng thành một dòng duy nhất ta dùng thuộc tính:
Câu: 23 Trong CSS, để ngăn cách giữa các thuộc tính ta dùng:
Câu: 24 Trong CSS, đề chuyển đổi ký tự thành chữ thường ta dùng thuộc tính
Câu: 25 Trong CSS, cú pháp margin: 4px 3px 5px 3px; có nghĩa là