HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản

Câu: 1 Tại sao RAM được coi là bốc hơi?
Câu: 2 Chỉ ra phát biểu đúng về Undo
Câu: 3 Trong quá trình sử dụng máy tính, bạn thấy một chương trình bị treo, trình quản lý nào bạn nên dùng để khắc phục sự cố trên?
Câu: 4 Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào sau đây là đúng nhất
Câu: 5 Các tùy chọn nào dưới đây là hệ điều hành (chọn 4)
Câu: 6 Tùy chọn nào dưới đây được sử dụng để thiết lập khoảng cách giữa các ký tự?
Câu: 7 Chức năng Footnote được sử dụng để làm gì?
Câu: 8 Trong chương trình MS Word 2010, nhóm Table nằm trên thẻ Ribbon nào?
Câu: 9 Chức năng thêm các ghi chú vào bản trình chiếu để
Câu: 10 Khái niệm nào gắn với sự kết nối các máy tính?
Câu: 11 Thuộc tính chỉ đọc của một file có ý nghĩa:
Câu: 12 Trong Excel hàm YEAR(date) trả về:
Câu: 13 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:
Câu: 14 Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:
Câu: 15 Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home -> Slides -> New Slide có ý nghĩa gì ?
Câu: 16 Để tạo hiệu ứng cho 1 Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 17  Tên miền trong địa chỉ website có .edu cho biết Website đó thuộc về?
Câu: 18 Khái niệm hệ điều hành là gì ?
Câu: 19 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau =IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) khi đó kết quả nhận được là:
Câu: 20 Nếu không kết nối được mạng, bạn vẫn có thể thực hiện được hoạt động nào sau đây:
Câu: 21 Máy tính là gi?
Câu: 22 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử
Câu: 23 Thuộc tính phần mềm microsoft word 2010 có phần mở rộng là gì?
Câu: 24 Biểu thức sau = AND(5>4,6<9,2<1,10>7,OR(2<1,3>2))
Câu: 25 Trong bảng tính Excel, các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối: