HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Câu: 1 Sử dụng kiểu gõ nào để khi nhập hai chữ A sẽ cho ra chữ Â , hai chữ E sẽ cho ra chữ Ê …
Câu: 2 Trong soạn thảo Word 2010, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện
Câu: 3 Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
Câu: 4 Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:
Câu: 5 Phím tắt nào cho phép tạo nhanh một tệp trình diễn mới?
Câu: 6 Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện
Câu: 7 Bấm chuột phải tại một đối tượng trong PowerPoint có nghĩa là
Câu: 8 Chức năng Animations/ Timing/ Delay dùng để:
Câu: 9 Trong ứng dụng PowerPoint chức năng hyperlink dùng để tạo liên kết
Câu: 10 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau =IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) khi đó kết quả nhận được là:
Câu: 11 Hệ thống các chương tình đảm nhận chức năng làm môi trừng trung gian giữa người sử dụng và máy tính được gọi là
Câu: 12 Để sử dụng các dịch vụ của Email của Google, bạn cần thực hiện
Câu: 13  Màn hình giao diện Windows có các thành phần cơ bản là
Câu: 14 Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :
Câu: 15 Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây
Câu: 16 Những tên tập tin nào sau đây là không hợp lệ trong Windows
Câu: 17 Trong soạn thảo Word 2010, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), bạn thực hiện:
Câu: 18 Trong Page Setup thẻ Margins, mục Mirror Margins dùng để:
Câu: 19 Font chữ nào sau đây thuộc bảng mã TCVN3 (ABC)
Câu: 20 Khi làm việc trên MS Excel 2010 muốn chuyển từ sheet này sang sheet khác ta thực hiện:
Câu: 21 Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
Câu: 22 Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet:
Câu: 23 Trong bảng tính Excel 2010, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì  nhận được kết quả :
Câu: 24 Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?
Câu: 25 Trong Powerpoint 2010, có thể ẩn đi 1 Slide trong khi trình chiếu được không?