HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Ngày nay Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp do:
Câu: 2 Chọn câu trả lời đúng nhất: Khi xem xét cách tốt nhất để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông giá cả phải chăng ở các nước đang phát triển, cần thực hiện:
Câu: 3 Phát biểu nào sau đây đúng nhất về hội tụ thiết bị?
Câu: 4 ICT có thể được sử dụng trong thành phần nào dưới đây liên quan đến kiến thức nông nghiệp và hệ thống thông tin?
Câu: 5 Chức năng của các công nghệ và thiết bị ICT trong dịch vụ tư vấn nông thôn là:
Câu: 6 Tăng năng suất nông nghiệp theo cách thông minh thích ứng khí hậu đòi hỏi phải đầu tư liên tục vào….
Câu: 7 Có hai kiểu dữ liệu mà GIS lưu trữ là dữ liệu đồ hoạ (features) và dữ liệu thuộc tính (attributes)?
Câu: 8 Kết quả của truy vấn dữ liệu thuộc tính trong GIS sẽ trả về tập các các đối tượng đồ hoạ và các bản ghi thoả mãn điều kiện?
Câu: 9 Giả sử bạn có một lớp về vùng ôi nhiễm và một lớp các thửa đất của dân cư, bạn muốn biết những thửa đất nào nằm trong vùng ôi nhiễm, bạn cần phải thực hiện kỹ thuật GIS nào dưới đây?
Câu: 10 Truy vấn thuộc tính nào dưới đây sẽ giúp chọn ra các cửa hàng bán lẻ có doanh thu hàng năm ít nhất $1.000.000
Câu: 11 Lập bản đồ mức độ phì nhiêu đất của một cánh đồng từ một tập các điểm lấy mẫu đất cần sử dụng cách thức nào dưới đây?
Câu: 12 Đường giao thông nên là kiểu dữ liệu nào sau đây?
Câu: 13 Công cụ Brightness trong Adjustment dùng để thay đổi gì?
Câu: 14 Phát biểu nào sau đây là đúng khi thao tác đến chức năng cân bằng màu sắc Color Balance :
Câu: 15 Công cụ Lasso Tool có chức năng làm gì:
Câu: 16 Phát biểu nào sau đây là đúng khi muốn xóa 1 phần hình ảnh:
Câu: 17 Để tạo hiệu ứng đổ bóng ta chọn chức năng nào sau đây:
Câu: 18 Phần mở rộng của tệp tin Photoshop là gì?
Câu: 19 Đâu là tag để xuống dòng trong web?
Câu: 20 Đâu là câu lệnh để tạo ra màu nền cho web?
Câu: 21 Thẻ <input type=”text”…> dùng để làm gì?
Câu: 22 CSS là viết tắt của cụm từ nào sau đây:
Câu: 23 Phương án nào để định nghĩa CSS theo kiểu Internal?
Câu: 24 Trong CSS, để ngăn cách giữa các thuộc tính ta dùng:
Câu: 25 Để áp dụng duy nhất cho 1 thẻ trên trang web thì bộ chọn Selector trong CSS là gì?