HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp?
Câu: 2 Dịch vụ nào dưới đây có thể là ứng dụng của ICT trong nông nghiệp?
Câu: 3 Các dịch vụ tư vấn nông thôn truyền thống thường được thực hiện thông qua:
Câu: 4 Vai trò của ICT với các dịch vụ tư vấn và khuyến nông gồm:
Câu: 5 Phát biểu nào sau đây đúng nhất về canh tác chính xác?
Câu: 6 Chức năng của các công nghệ và thiết bị ICT trong dịch vụ tư vấn nông thôn là:
Câu: 7 Có hai kiểu dữ liệu mà GIS lưu trữ là dữ liệu đồ hoạ (features) và dữ liệu thuộc tính (attributes)?
Câu: 8 Một lớp các đối tượng dữ liệu trong tự nhiên có thể được hiển thị như một lớp (layer) trong GIS?
Câu: 9 Một mạng lưới các đường dây dẫn điện có thể được biểu diễn dưới dạng hình học vector nào dưới đây?
Câu: 10 Để biểu diễn ranh giới của một công viên có thể được biểu diễn tốt nhất dưới dạng hình học nào dưới đây?
Câu: 11 Nếu bạn chọn ba mảnh đất khác nhau từ một lớp các mảnh đất, bao nhiêu bản ghi sẽ được chọn từ bảng thuộc tính gắn kèm với lớp dữ liệu này?
Câu: 12 Dùng một lớp bản đồ để biểu diễn các cột chữa cháy, vậy lớp đó nên dùng kiểu dữ liệu dạng gì thì thích hợp nhất
Câu: 13 Phát biểu nào sau đây sai về Crop Tool:
Câu: 14 Tùy chọn kích thước đầu cọ của công cụ Brush có thể thiết lập được trong khoảng giá trị nào?
Câu: 15 Công cụ Blur ứng dụng để làm gì?
Câu: 16 Gradient Tool là công cụ:
Câu: 17 Sử dụng công cụ Paint Bucket để:
Câu: 18 Để tạo các sản phẩm dành cho hiển thị trên các thiết bị điện tử, người ta thường chọn hệ màu nào sau đây:
Câu: 19 Đâu là câu lệnh để tạo ra màu nền cho web?
Câu: 20 Đâu là tag tạo ra chữ in đậm:
Câu: 21 Thẻ <input type=”text”…> dùng để làm gì?
Câu: 22 Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <p> ?
Câu: 23 Thuộc tính nào sau đâu để thay đổi lề trái của một phần tử?
Câu: 24 Trong HTML, để gộp hai hay nhiều dòng liên tiếp trog cùng một cột của bảng thành một dòng duy nhất ta dùng thuộc tính:
Câu: 25 Trong CSS, cú pháp margin: 4px 3px 5px 3px; có nghĩa là