HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

[Thông báo] Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 6 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC THÔNG BÁO V/v Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện, đợt tháng 06 năm 2020 Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt … Đọc tiếp[Thông báo] Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 6 năm 2020

VITC