HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Thông báo về việc cấp, phát chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020

THÔNG BÁO Về thời gian nhận chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020 Căn cứ Đề án chuẩn trình độ Công nghệ thông tin đã được Giám đốc Học viện phê duyệt và Quyết định 2169/QĐ-HVN ngày 1/8/2018 của Giám đốc Học viện về việc sửa đổi một … Đọc tiếpThông báo về việc cấp, phát chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học các đợt xét năm 2019 và 2020

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC             THÔNG BÁO Về lịch thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt thi tháng 6 năm 2020 Căn cứ Đề án chuẩn trình độ Công nghệ thông tin đã được Giám đốc Học viện phê duyệt và Quyết định 2169/QĐ-HVN … Đọc tiếpThông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2020

VITC