HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT XÉT THÁNG 03 NĂM 2020

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học đợt xét tháng 03 năm 2020. Căn cứ vào Quyết đinh số 906/QĐ-HVN ngày 30/03/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công nhận sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng … Đọc tiếpDANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT XÉT THÁNG 03 NĂM 2020

VITC