HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

[:vi] HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC HVNNVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:         /TB-TTTH                                      Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017   … Đọc tiếpTổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Đào tạo, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

[:vi] Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ cho các chương trình tin học đạt chuẩn quốc tế, chuẩn quốc gia. Hiện tại, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Trung tâm đã được Học … Đọc tiếpĐào tạo, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT chuẩn Quốc gia tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

[:vi] Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị đại diện cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được sự đồng ý của BGD&ĐT, Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT, đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao theo … Đọc tiếpTổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT chuẩn Quốc gia tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

VITC