HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Tổ chức học và thi chứng chỉ Quốc tế IC3

[:vi] HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM TIN HỌC HVNNVN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:          /TB-TTTH Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016   THÔNG BÁO   V/v Tổ chức học và thi chứng chỉ tin học IC3 GS4   … Đọc tiếpTổ chức học và thi chứng chỉ Quốc tế IC3

VITC