Từ điển  Nông nghiệp
    Nội dung: Hay xói mòn nguồn gen di truyền (Genetic Erosion) là sự suy giảm về chất lượng và số lượng nguồn tài nguyên di truyền động vật, thực vật và vi sinh vật. Hiện tượng xói mòn nguồn gen di truyền đe dọa sự phát triển bền vững và ổn định xã hội. Tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, nguồn gen cây nông nghiệp đã và đang bị xói mòn, mất mát với tốc độ rất nhanh do sức ép gia tăng dân số và sự thâm canh nông nghiệp không hợp lý. Nhiều giống cây trồng đặc sản bị các giống mới năng suất cao, nhưng nền di truyền hẹp thay thế, dẫn tới việc mất đi các giống địa phương, tuy năng suất thấp nhưng phẩm chất lại cao và có tính thích nghi bền vững, do nền di truyền rộng. Nạn phá rừng, việc thay đổi phương thức sử dụng đất, mở mang đô thị, giao thông và các công trình công cộng đã và đang đe dọa nghiêm trọng tài nguyên di truyền thực vật cổ truyền quý giá của nước ta. Để có thể bảo tồn và sử dụng hiệu quả đa dạng sinh học nông, lâm nghiệp, trong đó tài nguyên di truyền thực vật là hạt nhân, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất về môi trường họp tại Stockholme, Thụy Điển năm 1972 đã kêu gọi khẩn cấp nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật. Hai mươi năm sau, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai họp tại Río de Janero, Brazin năm 1992 đã thỏa thuận Công ước đa dạng sinh học. Hội nghị Kỹ thuật quốc tế lần thứ tư về tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương nông do FAO triệu tập năm 1996 tại Cộng hòa liên bang Đức đã thống nhất Kế hoạch hành động toàn cầu (Global Plant of Action, GPA) về bảo tồn quỹ gen cây nông nghiệp. Gần đây tháng 11 năm 2001, Đại hội đồng FAO đã thông qua Hiệp ước về Tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương nông (M)GRFA) nhằm thiết lập một hệ thống tiếp cận tài nguyên cây trồng và chia sẻ lợi ích đa phương phục vụ lương thực và nông nghiệp. Việt Nam đã ưu tiên đầu tư cho bảo tồn chuyển vị (ex - situ) để lưu giữ an toàn và ngăn chặn mất mát nguồn gen đang diễn ra rất nhanh, đồng thời từ năm 2001 đã xúc tiến bảo tồn nguyên vị (in - situ) để hỗ trợ cho bảo tồn ex - situ trong việc duy trì quá trình tiến hóa tự nhiên của cây nông nghiệp. Có thể thấy những năm gần đây cả 4 nhóm hoạt động của công tác bảo tồn quỹ gen cây trồng là: Điều tra, kiểm kê, thu thập và nhập nội nguồn gen; Lưu giữ nguồn gen (ex-situ và in-situ); Mô tả, thông tin và tư liệu hóa; và khai thác sử dụng bền vững nguồn gen đã được tăng cường. Hệ thống bảo tồn TNDTTVLN đã được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

    Tra cứu gần đây

    Chưa có từ nào được tra cứu gần đây.