Điều kiện đạt chuẩn đầu ra CNTT

Điều kiện đạt chuẩn đầu ra CNTT bắt buộc từ K62:

Trước khi ra trường, mỗi sinh viên cần đạt chuẩn cả 2 mức: Cơ bản và Ứng dụng chuyên.
điều kiện đạt chuẩnI. Để đạt chuẩn mức cơ bản, sinh viên cần đạt một trong những tiêu chí sau:

 1. Đạt điểm 5,5/10 trở lên một trong những học phần sau: Tin học đại cương (mã TH01009), Tin học ứng dụng (mã RQ01007), hoặc Máy tính ứng dụng trong nông nghiệp (mã THE02001);
 2. Đạt điểm 5,5/10 trở lên môn thi Ứng dụng CNTT cơ bản trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra CNTT do Học viện tổ chức (mỗi năm 4 lần, bắt đầu từ năm học 2019-2020)
 3. Có bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng trở lên một trong những ngành thuộc nhóm Máy tính và Công nghệ thông tin và điểm bình quân toàn khóa từ 5,5 trở lên.
 4. Có một trong những chứng chỉ quốc tế IC3, ICDL, hoặc chứng chỉ quốc gia Ứng dụng CNTT cơ bản cấp bởi Học viện Nông nghiệp Việt Nam (đại diện là Trung tâm Tin học) và có điểm bình quân từ 5,5 trở lên.

II. Để đạt chuẩn mức ứng dụng chuyên, sinh viên cần đạt một trong những tiêu chí sau:

 1. Đạt điểm 5,5/10 trở lên 02 trong số 05 môn trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra CNTT do Học viện tổ chức:
  1. CNTT ứng dụng trong nông nghiệp
  2. CNTT ứng dụng trong kinh tế – xã hội
  3. CNTT ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường
  4. Thiết kế đồ họa máy tính
  5. Phát triển ứng dụng web cơ bản
 2. Đạt điểm 5,5/10 trở lên môn thi Ứng dụng CNTT chuyên ngành trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra CNTT do Học viện tổ chức (mỗi năm 4 lần, bắt đầu từ năm học 2019-2020)

Mã các học phần:

TT Mã học phần Tên học phần
1 ITC03001 CNTT ứng dụng trong nông nghiệp
2 ITC03002 CNTT ứng dụng trong kinh tế – xã hội
3 ITC03003 CNTT ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường
4 ITC03004 Thiết kế đồ họa máy tính
5 ITC03005 Phát triển ứng dụng web cơ bản

3. Có bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng trở lên một trong những ngành thuộc nhóm Máy tính và Công nghệ thông tin và điểm bình quân toàn khóa từ 5,5 trở lên.

III. Xét miễn học, miễn thi, quy đổi điểm

Sinh viên nếu có bằng hoặc chứng chỉ đạt chuẩn được xét miễn học, miễn thi, và được quy đổi điểm đối với các môn Tin học mức cơ bản theo bảng sau:

TT Bằng, chứng chỉ được xét Học phần được xét Quy đổi thành điểm
Tin học đại cương Tin học ứng dụng Máy tính ứng dụng trong NN
1 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong những ngành thuộc nhóm Máy tính và Công nghệ thông tin và điểm bình quân toàn khóa từ 5,5 trở lên. x x x được quy đổi điểm tương ứng với điểm trung bình ghi trên bằng/ chứng chỉ (hệ 10 hoặc hệ 4)
2 Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc nâng cao, cấp bởi Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với điểm trung bình từ 5,5 trở lên. x x
3 Chứng chỉ quốc tế đã được Bộ TTTT chính thức thừa nhận tương ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: IC3, ICDL. x x x được quy đổi thành điểm 10 (hệ 10) hoặc điểm A (hệ 4)
4 Chứng chỉ MOS mức Specialist hoặc cao hơn là mức Master, Expert (2/4 chứng chỉ: Word, Excel, PowerPoint, Access) x x

Về thời điểm xét:

 • Nếu SV trình trước khi đăng ký học phần 1 tuần thì được miễn học và quy đổi điểm;
 • Nếu trình trước khi BQLĐT lên danh sách thi 1 tuần thì được miễn thi và quy đổi điểm.

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 306, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (Nhà cán bộ A1 cũ, cạnh giảng đường A), HVNNVN, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

SĐT: 024.666.28.620- Hotline: 0961.174.239

Email: vitc.vnua@gmail.com

Website: http://vitc.edu.vn

Facebook: http://facebook.com/vitc.vnua

Bài viết liên quan:

>> Chuẩn đầu ra CNTT đối với sinh viên mức cơ bản

>> Chuẩn đầu ra CNTT đối với sinh viên mức ứng dụng chuyên

>> Chuẩn hóa trình độ CNTT đối với công chức viên chức và người lao động.

>> Chuẩn đầu ra CNTT Học viện Nông nghiệp Việt Nam