Quản trị CNTT

Quản trị hiệu quả hệ thống và vận hành mạng máy tính, website, và cơ sở dữ liệu của Học viện.

Xây dựng các phần mềm quản lý.

Quản trị hiệu quả hệ thống và vận hành mạng máy tính, website, và cơ sở dữ liệu của Học viện.
Xây dựng các phần mềm quản lý.
Khi Trung tâm chuyên trách được phụ trách bởi một người đúng chuyên ngành sẽ đảm bảo được việc quản trị hiệu quả với chi phí hợp lý nhất: hợp lý trong việc đầu tư trang thiết bị, trong khai thác vận hành các hệ thống, trong việc hoạch định phát triển CNTT trong Học viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.