Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

Nghiên cứu và phát triển (R&D) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trung tâm

• Phân tích, xử lý dữ liệu cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu.

• Tư vấn, thiết kế, phát triển phần mềm, website.

• Thực hiện các đề tài.

Dưới đây là một số đề tài

STT Tên đề tài Liên kết Ghi chú
1 Website Khoa Công nghệ thông tin http://www.vnua.edu.vn/khoa/fita/
2 Hệ thống quản lý điện nước HVNNVN http://pqdung.com/qldn
3 Hệ thống thi trắc nghiệm khách quan http://pqdung.com/tracnghiem
4 Hệ thống quản lý thư viện trực tuyến cấp khoa http://pqdung.com/thuvien
5 Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam trực tuyến http://pqdung.com/tudiennn

• Phân tích, xử lý dữ liệu cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu.
• Tư vấn, thiết kế, phát triển phần mềm, website.
• Thực hiện các đề tài.
d) Xây dựng kế hoạch phát triển, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm.
e) Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Học viện.
f) Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Học viện giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.