Bài giảng – Giáo trình | VITC

1. Chứng chỉ IC3

  • Bài giảng:
STT Tên tài liệu Tác giả Link tải
1  Giới thiệu – Tính năng chung TS.Phạm Quang Dũng  tai-ve
 2  MS Word  TS.Phạm Quang Dũng  tai-ve
 3  MS Excel  TS.Phạm Quang Dũng  tai-ve
 4  MS PowerPoint  TS.Phạm Quang Dũng  tai-ve
 5  MS Access  TS.Phạm Quang Dũng  tai-ve
  • Bài tập:
STT Tên tài liệu Tác giả Link tải
1  MS Word  TS.Phạm Quang Dũng tai-ve
 2  MS Excel  TS.Phạm Quang Dũng  tai-ve
 3  MS PowerPoint  TS.Phạm Quang Dũng  tai-ve
 4  MS Access  TS.Phạm Quang Dũng  tai-ve